Podmínky pro vystavovatele

NÁZEV AKCE: Rodinný veletrh smysluplných hraček ROSTEME PRO ŽIVOT (10. ročník)

TERMÍN: 11. a 12. listopadu 2023 (v sobotu 10-18 hodin a v neděli 10-17 hodin)

MÍSTO KONÁNÍ: Fakultní ZŠ Barrandov II, V Remízku 7/919, Praha 5 - Hlubočepy

POŘADATEL: Ing. Kamila Murariková, Wassermannova 921/6, Praha 5, IČ 01924281.

KONTAKTY: info@rostemeprozivot.cz, +420 775 227 087

VYSTAVOVATEL: každý, kdo prodává nebo prezentuje své zboží nebo služby na akci Rosteme pro život

PODMÍNKY ÚČASTI

 • podmínkou je účast po oba dva dny (sobota 10-18 hodin, neděle 10-17 hodin),
 • vyplnění a odeslání objednávkového formuláře zveřejněného na webové stránce www.rostemeprozivot.cz,
 • nahlášení požadavků na velikost a vybavení výstavního místa prostřednictvím formuláře google, který je vystavovateli zaslán jako součást potvrzení objednávky nebo je k nalezení na webu,
 • zaplacení registračního poplatku a výstavného do 14 dní od vystavení faktury.

REGISTRACE

Registrace se uzavírá 15.10.2023 nebo po naplnění kapacity veletrhu. 

Výše registračního poplatku je:

 • přednostní registrace do 15.9. = 0 Kč,
 • standardní registrace od 16.9. do 31.10. = 1 000 Kč,
 • pozdní registrace od 1.11. = 2 000 Kč.

VÝSTAVNÍ MÍSTO

Cena za výstavní místo se počítá v jednotkách "stůl". Za 1 stůl se považuje přidělený prostor na vystavení prodávaných produktů o ploše 0,6 m2 (školní lavice, stůl, lavička, parapet, atp.) a to bez ohledu na to, zda vybavení výstavního místa požadujete od pořadatele a nebo máte vybavení vlastní. Poplatek za výstavní místo je 1.200 Kč/stůl. O rozložení výstavních prostor, rozložení vybavení v rámci výstavního místa a druhu přiděleného vybavení rozhoduje pořadatel.

Plánek výstavních prostor je před výstavou k dispozici na www.rostemeprozivot.cz.

PLATBA VÝSTAVNÉHO

Výstavné se skládá z registračního poplatku a ceny za výstavní místo. Platbu výstavného provedete na základě faktury v době její splatnosti.

STORNOPODMÍNKY

Požadavek na zrušení účasti vystavovatelem musí být pořadateli doručen e-mailem. Za zrušení účasti se považuje i nedostavení se na akci. Povinnost uhradit stornopoplatek platí i v případě, že dosud nebyla uhrazena faktura za výstavné.

Storno poplatek je smluvní pokutou a je stanovený jako procento z celkové částky faktury:

 • 30 % … zrušení účasti do 30.9.,
 • 50 % … zrušení účasti 1.-15.10.,
 • 100 % … zrušení účasti 16.10. a později.

LOGISTIKA

 • příjezd ke škole je ulicí V Remízku, do areálu školy budeme pouštět maximálně 3 auta k rampě a 2+2 auta na školní dvůr (hlavní brána u sochy Pegase):
 • vystavovatelé v prvním patře navážení přes navážecí vchod "rampa" (odbočit doprava do brány necelých 50 m nad kontejnery na tříděný odpad, kousek na úrovní ulice V Javoříčku),
 • vystavovatelé ve druhém patře ulice Pralesní a prostor u jídelen navážejí přes školní dvůr návozovým vchodem "roh" (odbočit doprava u kontejnerů na tříděný odpad, zhruba v úrovni ulice U Akátů, na školním dvoře zaparkovat na levé straně),
 • vystavovatelé ve druhém patře ulice Přístavní navážejí přes školní dvůr návozovým vchodem "branka" (odbočit doprava u kontejnerů na tříděný odpad, zhruba v úrovni ulice U Akátů, na školním dvoře zaparkovat na pravé straně).
 • Navážení probíhá obvykle v pátek od 14 do 19 hodin, v sobotu od 6 do 9 hodin a v neděli od 8 do 9 hodin,
 • vykládat a navážet do výstavních prostor je možné pouze v časovém úseku, který si rezervujete prostřednictvím naší mailové výzvy před výstavou.
 • Na místě jsou k dispozici koordinátoři, kteří budou organizaci vykládání zajišťovat.
 • Areál školy se pro vjezd aut uzavírá v 9:00 hodin.
 • Parkování nezajišťujeme.
 • Upozorňujeme na zákaz parkování v ulicích označených značkou obytná zóna.

ZABEZPEČENÍ

Každý vystavovatel se účastní výstavy na vlastní nebezpečí a nese zodpovědnost za své zboží a majetek. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození zboží, jiného majetku a vybavení výstavního místa, bez ohledu na to, ať ke zničení nebo jinému poškození došlo před začátkem, během nebo po skončení veletrhu. Vystavovatel nebude činit pořadatele zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na náhradu škod vzniklých jako důsledek účasti vystavovatele na výstavě. Zabezpečení výstavních prostor v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je provedeno uzamčením tříd a budovy. Nezajišťujeme pojištění nebo zvláštní zabezpečení či dozor v prostorách veletrhu. Doporučujeme přivézt si plachtu nebo prostěradlo, kterým zboží na stánku přes noc zakryjete.

PRAVIDLA VE VÝSTAVNÍCH PROSTORÁCH

KOUŘENÍ - platí zákaz kouření v budově a celém areálu školy.

OZNAČENÍ VYSTAVOVATELŮ - každý, kdo vstupuje do budovy je povinen nosit cedulku vystavovatel. Cedulky jsou k dispozici u organizátorů. Po výstavě nám je prosím vraťte.

LEPENÍ NA PODLAHU NEBO NA ZEĎ - pokud budete potřebovat něco přilepit na podlahu nebo na zeď, je nutné nejdříve podlepit lepené místo v celé ploše malířskou papírovou lepicí páskou a na tu teprve lepit cokoli jiného. Platí přísný zákaz lepení přímo na podlahu v celém výstavním prostoru. Pokud v souvislosti s porušením tohoto bodu dojde k poškození majetku školy, vystavovatel se zavazuje škodu uhradit.

VÝSTAVNÍ MÍSTO - stánek musí být kompletně připravený pro příchod návštěvníků půl hodiny před začátkem výstavy. Vystavovatel má povinnost označit svůj prodejní prostor obchodním nebo marketingovým názvem. Vystavovatel může využívat prostor, který je na podlaze ohraničený malovací páskou. Vystavovatel používá jen ty stoly, židle a další vybavení, které uvedl do požadavků a má je připravené na výstavním místě. Je přísně zakázáno si bez dohody s organizátory brát stoly nebo židle, které se nacházejí mimo vaše výstavní místo a obsazovat poličky, skříňky nebo parapety.

NÁBYTEK - po skončení akce musí být čistý, nepoškozený a ve stejné výšce, zdržte se psaní a malování na lavice, škrábání ostrými předměty.

KOBERCE - pokud budete potřebovat zajistit protiskluz koberců, prosíme, přineste si podložky pod koberce.

ELEKTŘINA – ve výstavních prostorách jsou k dispozici zásuvky v rozsahu běžném pro provoz školy, ve třídách je jich více, na chodbách méně a v jídelnách je jich kritický nedostatek. Ve všech případech je třeba si přinést vlastní prodlužku odpovídající délky.

PŘÍSTUP DO SKLADU - přístup do objednaného skladu vám zajistí skladník, který vám sklad odemkne a zase jej za vámi zavře. Telefon na skladníka a umístění skladu se dozvíte na místě.

TŘÍDĚNÍ ODPADU – prosíme o třídění odpadu, kontejnery jsou u navážecí rampy.

ÚKLID PROSTOR - po ukončení výstavy vystavovatel odnáší vše, co si do prostoru přinesl (včetně obalových materiálů, odpadu atp.). Po vystavovateli zůstává na místě pouze čistý stůl/stoly, židle a případné další vybavení, které dostal k dispozici po dobu výstavy. Vše ve stavu v jakém to bylo před začátkem výstavy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Vystavovatele ze strany Pořadatele se použijí Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na www.rostemeprozivot.cz.

SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Odesláním objednávky vyjadřuje vystavovatel souhlas s aktuálními Podmínkami pro vystavovatele.


V Praze dne 1.9.2023